15.06.2021

Hvordan sikrer vi sammenhængen mellem planlægning, borgernes sundhed og trivsel?

Juul | Frost Arkitekter har med baggrund i internationale samarbejder og seminarer med fokus på sundhed iværksat Fremtidens Urbane Sundhedskultur med støtte fra Realdania.

Udviklingsprojektet Fremtidens Urbane Sundhedskultur skal medvirke til at sikre bedre sammenhæng mellem planlægning, borgernes sundhed og trivsel. Målet er at udvikle skalerbare modeller for byudvikling med sundhed som den bærende vision og med brugernes adfærd i centrum.

Det byggede miljø har indflydelse på vores sundhedskultur:
Med den stigende urbanisering får udformningen af vores byer og det byggede miljø en større betyd-ning for vores sundhed og trivsel samt vores sundhedskultur.

I dag udfordres danskernes sundhed både fysisk, mentalt og socialt af bl.a. overvægt, inaktiv livstil, ensomhed og dårligt mentalt helbred. ’Den Nationale Sundhedsprofil 2017’ viser bl.a. at 6,3 % af den voksne befolkning oplever at føle sig ensomme, og at der i perioden 2010 til 2017 er sket en 32 % stigning i andelen med dårligt mentalt helbred.

Behovet for anvendelige værktøjer til praksis:
På trods af, at der forskes ekstensivt i sundhed og sundhedsfremme, er der “… behov for en oversku-elig metode til at arbejde i praksis” og “… at genstarte samtalen om, hvordan vi eksekverer i forhold til planlægning og byudvikling”, som en af projektpartnerne formulerede det under projektets plan-lægning.

Derfor er ambitionen med projektet både at udvikle værktøjer og anbefalinger til at arbejde effektivt og helhedsorienteret med sundhed på tværs af skalaer og i strategiske partnerskaber. I forlængelse heraf er det en målsætning, at projektet også skal involvere og forankres hos bl.a. boligselskaber, private bygherrer og udviklere for at sikre anvendeligheden af anbefalinger og værktøjer. På baggrund af den netop startede videns- og caseindsamling skal anbefalingerne på sigt afprøves i en række pilotprojek-ter.

En holistisk tilgang til sundhed:
Fremtidens Urbane Sundhedskultur stiller sig på skuldrene af Juul | Frost Arkitekters tidligere udvik-lingsprojekt ’Cities of well-being’, og tager afsæt i FN’s Verdensmål, med særligt fokus på mål 3: Sundhed og trivsel og mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, samt WHO's sundhedsbegreb.

WHO definerer sundhed som “en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom og svagelighed". Det sætter ramme for en holistisk tilgang til sundhed med fokus på både livstil og levevilkår og et fokusskift fra sygdom til livskvalitet. Planlægning kan bidrage aktivt til helhedsorienteret sundhedsfremme som supplement til de traditionelle medicinske løsninger.

Tænketank og sundhedslabs skal sikre innovation, anvendelighed og forankring
Projektet finder sted i samarbejde med hhv. Holbæk- og Aalborg kommune, hvor projektet skal for-ankres i pilotprojekter. Parallelt vil en tænketank, med repræsentanter fra bl.a. SDU, KU, DGI, mf., sikre innovationen gennem inddragelsen af tværfaglig viden om fysisk, social og mental sundhed set i et helhedsorienteret perspektiv.

En række åbne sundhedslabs med forskellige temaer, spændende faglige inputs og diskussion skal sikre at aktører og interessenter kan agere ”kritisk masse” på projektet.

Fakta:

Kontakt: Projektansvarlig, Helle Juul, Arkitekt MAA/MNAL, Ph.d. og Founding Partner hos Juul | Frost Arkitekter på hj@juulfrost.dk / +45 32 95 95 78

Der er planlagt to åbne sundhedslabs i efteråret 2021, som vil blive annonceret så snart program forelægger.